هشتمین دوره یکروزه سراسری پرورش شترمرغ

همراه با شما >> در هشتمین دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ
هزینه دوره :225.000 هزار تومان
مدت دوره : یک روزه
تاریخ برگزاری : 1397/11/26
مکان : تهران
مجموعه پرورش شتر مرغ تولیدی تحقیقاتی فرادام زرین خاورمیانه(مهندس باقری)

مطالعه بیشتر