10 فروردین 1399

بهترین ترکیب تولید مثلی در شترمرغ یک به دو است.

بهترین ترکیب تولید مثلی در شترمرغ یک به دو است. تعداد بیشتری از نر در یک پن باعث بروز نزاع بین نرها خواهدشد...

بهترین ترکیب تولید مثلی در شترمرغ یک به دو است.
تعداد بیشتری از نر در یک پن باعث بروز نزاع بین نرها خواهدشد که آسیب های جدی به همدیگر وارد خواهند کرد
تعداد بیشتر از شترمرغ ماده میزان نطفه داری در گله را کاهش خواهد داد
سازگاری نر و ماده موجود در یک پن از اهمیت زیادی برخوردار است.این سازگاری گاهی در صورت جابه جایی نر و ماده یکی دوماه ممکن است طول بکشد.
با فرادام زرین خاورمیانه
تنها یک گام با فردای طلایی خود فاصله دارید

Www.faradamzarin.com

09135527076
09120609890
09162348009
09055458009