28 مهر 1398

جفتگیری شترمرغ

در زمان رقص جفتگيري شترمرغ نر بر روي زانو نشسته و با باز نمودن بالها و به حرکت در آوردن آنها از يکسو به سوي ديگر و همچنين...

در زمان رقص جفتگيري شترمرغ نر بر روي زانو نشسته و با باز نمودن بالها و به حرکت در آوردن آنها از يکسو به سوي ديگر و همچنين تکان دادن گردن ماده را به جفتگيري دعوت مي نمايد و در اين هنگام شترمرغ ماده با خوابيدن بر روي زمين و ماليدن گردن و سر خود به خاک تمايل خود را به دعوت شترمرغ نر اعلام مي دارد، در اين هنگام شترمرغ نر پاي چپ خود را نزديک شترمرغ ماده گذاشته و پاي راست خود را دور کمر آن قرار مي دهد و سپس آلت نرينه خود را وارد کلوآک ماده مي نمايد.  
عمليات جفتگيري عموماً در صبح و يا بعدازظهر انجام گرفته و معمولاً 3-1 دقيقه به طول مي انجامد.  
طول فصل جفتگيري و توليدمثل به طور معمول شش ماه و از اواسط اسفند تا اواسط شهريور مي باشد که البته اين مدت با توجه به آب و هواي منطقه و طول مدت گرما، نوع مديريت و جيرة مصرفي مي تواند افزايش يابد و در اين مدت هر شترمرغ ماده مي تواند بطور متوسط 70-40 تخم توليد نمايد (در برخي موارد ميزان توليد تخم به ازاء هر ماده حتي به بيش از 100 عدد نيز مي رسد.)  
البته بايد توجه داشت که بدون توجه به نوع آب و هوا و ساير عوامل ذکر شده، بهتر آن است که پس از يکدوره 9-6 ماهه توليد يکدوره کوتاه مدت حداقل سه ماهه را جهت استراحت پس از توليد و تمديد قواي جسمي شترمرغ نر و ماده در نظر گرفته و در اين مدت با استفاده از تمهيدات ويژه مانند تغييرات اعمالي در جيره توليد تخم و جفتگيري را متوقف نموده و پس از جداسازي حبس نر و ماده و اعمال برنامه هاي تغذيه اي ويژه فصل استراحت اقدام به آماده سازي پرندگان جهت فصل توليد آينده نماييم که مطمئناً اين امر علاوه بر افزايش کيفيت و کميت توليدات فصل آينده نقش به سزائي را در افزايش طول عمر توليدي پرنده ايفا خواهد نمود بدين ترتيب دور از حقيقت نخواهد بود اگر عنوان کنيم که اعمال يک برنامه مديريتي و تغذيه اي صحيح و علمي در فصل استراحت اهميتي کمتر از فصل توليد نخواهد داشت ونحوه عملکرد ما در اين دوره کوتاه تضمين کننده کيفيت و کميت توليد در فصل توليدي بعدي خواهد بود.  
علاوه بر اينکه جدايي در هنگام استراحت باعث آرامش رواني پرنده و اشتياق بيشتر در جفتگيري در فصل آينده خواهد داشت و همچنين اين کنترل ها باعث همزماني در توليد پرندگان و در نتيجه اعمال مديريت بهتر و کاهش هزينه مي گردد