26 مرداد 1398

یازدهمین دوره یکروزه سراسری پرورش شترمرغ

یازدهمین دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ تاریخ برگزاری :1398/07/12 مکان برگزاری :اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان همره با اعطای مدرک دوره شترمرغ

یازدهمین دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ  

تاریخ برگزاری :1398/07/12 مکان برگزاری :اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان

همره با اعطای مدرک دوره شترمرغ