11 خرداد 1398

روش های تجویز دارو به شترمرغ

دارو درمانی در شترمرغ به منظورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. توجه به این نکته ضروری است که دارو درمانی تنها در موارد قطعی و به طریقه صحیح باید انجام شود و در موارد غیرقطعی دارو درمانی نه تنها مفید نیست بلکه می تواند زیان بار باشد و باید از آن اجتناب نمود.

روش های تجویز دارو به شترمرغ

دارو درمانی در شترمرغ به منظورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. توجه به این نکته ضروری است که دارو درمانی تنها در موارد قطعی و به طریقه صحیح باید انجام شود و در موارد غیرقطعی دارو درمانی نه تنها مفید نیست بلکه می تواند زیان بار باشد و باید از آن اجتناب نمود.

روش های تجویز دارو به شترمرغ » دارو درمانی در شترمرغ به منظورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. توجه به این نکته ضروری است که دارو درمانی تنها در موارد قطعی و به طریقه صحیح باید انجام شود و در موارد غیرقطعی دارو درمانی نه تنها مفید نیست بلکه می تواند زیان بار باشد و باید از آن اجتناب نمود. این درمان ها شامل تجویز ویتامین ها، مکمل های معدنی، پادزیست ها )آنت یبیوتی کها(، واکسن ها، مسکّن ها و...  در سطح کلی یا به صورت انفرادی است.  به هر حال راههای تجویز داروها در شتر مرغ عبارتند از :  

•  راه خوراکی خوراندن دارو توسط دارو خوران یا بطری انجام شده و طی آن مدخل نای توسط انگشتان دست عامل پوشانده می شود.  باید توجه کرد که مدخل نای شتر مرغ درست در کف محوطه دهانی قرار داشته و عقب آن مدخل مری واقع شده است.  لوله دارو خوران یا دهانه بطری به نزدیکی مدخل مری هدایت شده و عمل خوراندن دارو، که به شکل محلول در مایع است، انجام می شود.

 •  تزریق زیر جلدی تزریق زیر جلدی به طور معمول در شتر مرغ در زیر پوستِ پشت ، در قاعده گردن و یا بین بال ها انجام می گیرد.  اگر تزریق در زیر پوست نواحی بالاتر گردن انجام شود، به علت زه کشی لنفی تورم قابل توجهی در محل ایجاد شده و بر روی نای و مری فشار وارد میکند.  این وضعیت با عمل طبیعی بلع و تنفس پرنده مداخله کرده و وضعیت بدی را به دنبال دارد.

 •  تزریق عضلانی تزریق داخل عضلانی در عضلات قاعده بال ها انجام می شود. به دلایل زیر از تزریق داروها در عضلات ران خودداری کنید:

الف)   شترمرغ ها دو پا داشته و م یتوانند روی یک پا ایستاده و راه بروند. هم چنین واکن شهای دردناک در این عضلات موجب عقب افتادگی پرنده می شود.

ب )  گوشت عضلات ران در شترمرغ بسیار ارزشمند است. واکنش های آماسی در این عضلات، ارزش لاشه را می کاهد. ج ) تزریق در عضلات ران، موجب کاهش ارزش پوست میگردد.

د ) مهمترین مطلب این است که دستگاه ادراری  کلیوی شترمرغ به نحوی است که موجب ز هکشی خون سیاهرگی از نیمه عقب بدن شده و قسمت عمده دارو به سرعت دفع شده و از سوی دیگر به علت رقیق نشدن می توانند موجب صدمات کلیوی شوند.

 •  تزریق داخل وریدی تزریق داخل وریدی در ورید وداج طرف راست گردن در نیمه فوقانی گردن و ورید بالی و یا ورید ساقی  کف پایی (Metatarsal Vein ) انجام میشود. در تزریق وریدی مشکل مربوط به دستگاه کلیوی  ادراری و دفع دارو را باید در نظر گرفت.

@ostrich_farming

Www.ostrichinfo.com

شرکت فرادام زرین خاورمیانه