13 بهمن 1397

پرواربندی شترمرغ

پرواربندی شترمرغ در مناطق روستایی،تفاوت اساسی کارآفرینان با دیگر صاحبان سرمایه وفکر در نحوه اندیشیدن وبکارگیری امکانات موجود در جهت ایجاد درآمد پایدار است.-

پرواربندی شترمرغ در مناطق روستایی،تفاوت اساسی کارآفرینان با دیگر صاحبان سرمایه وفکر در نحوه اندیشیدن وبکارگیری امکانات موجود در جهت ایجاد درآمد پایدار است. اگر مبنای توجیه پذیر بودن بسیاری از مشاغل تاسیسات وتجهیزات پرهزینه نوشته شده در طرح باشد بسیاری از این طرح ها در مقیاس پایین توجیه پذیر نیست اما نکته فراموش شده در این داستان. راه اندازی این مشاغل در مقیاس های نیمه صنعتی بر مبنای تغییر کاربری فضای موجود واستفاده از همیاری اعضا خانواده در راه اندازی این مشاغل است. در این راستا شرکت فرادام زرین خاورمیانه برمبنای این مدل از کسب کار مزارع پرورش شترمرغ بسیاری در سراسر کشور با حداقل هزینه راه اندازی کرده است.شیوه کار در این مدل کارآفرینی راه اندازی این مزارع با تغییر کاربری حیاط خانه های روستایی ویا گاوداریهای متروکه وهمیاری اعضا خانواده در پرورش شترمرغ ،که با صرف جویی در هزینه تاسیس جایگاه ،ونیروی کار منبع مطمئن از یک درآمد پایدار در جهت اقتصاد خانواده های روستایی واشتغال جوانان داشته است. همراه با #مهندس_باقری در جمع علاقمندان ومزرعه داران عزیز در هشتمین همایش سراسری یکروزه #آموزش_پرورش_شترمرغ #شرکت_فرادام_زرین_خاورمیانه