07 مهر 1397

لیست محصولات مجموعه پرورش شتر مرغ تولیدی تحقیقاتی فرادام زرین خاورمیانه(مهندس باقری)

فروش جوجه شترمرغ هچری ،یکماهه،دوماهه،سه ماهه فروش پیش مولد ،مولد رجیستر شده با رکورد عالی ...

لیست محصولات مزرعه پرورش شترمرغ تولیدی تحقیقاتی مهندس باقری

فروش جوجه شترمرغ هچری ،یکماهه،دوماهه،سه ماهه

فروش پیش مولد ،مولد رجیستر شده با رکورد عالی

فروش تخم نطفه دار شترمرغ

فروش عمده گوشت شترمرغ

فروش عمده روغن شترمرغ


فروش عمده داستر وگردگیر

پر 

فروش چرم شترمرغ  در طرح ها ورنگهای مختلف